Karta Polonii Francuskiej


Krajowy Kongres POLONII FRANCUSKIEJ
i Stowarzyszeń Polsko-Francuskich we Francji


Polonia Francuska, zebrana na Kongresie Krajowym w LENS (departament Pas-de-Calais), 5-6 lipca 2002 roku i ukonstytuowana w zgromadzenie w wyniku wezwania wystosowanego do stowarzyszeń francusko-polskich znanych na całości terytorium francuskiego, w obecności 185 osób biorących udział w obradach,

- okreslając się jako złozona z osób fizycznych i prawnych osiadłych na terytorium francuskim, mających związki z Polską i Narodem Polskim, dbających o zachowanie całości wartości tworzących ich podwójną kulturę, francuską i polską,

- świadoma wartości swego dziedzictwa historycznego, kulturalnego, językowego i duchowego, zamierzająca zachować swą specyfikę w łonie Narodu Francuskiego,

- głęboko przywiązana do wolności, tolerancji, praw i obowiązków każdego,

- dbająca o wzmocnienie więzi odwiecznej przyjaźni między naszymi dwoma narodami,

- zdecydowana wzmocnić ducha otwartości, współpracy i wzajemnej pomocy między swymi członkami i przyczynić się do promieniowania Polski na świecie :

SKŁADA ŚWIADECTWO SWEJ WDZIĘCZNOŚCI

Narodowi Francuskiemu, który przyjął Emigrację polską i ułatwił jej integrację, respektując jej tożsamość,

WYRAŻA UZNANIE

Kombatantom Wojsk i Ruchu Oporu Francji i Polski, których braterstwo broni wsławiło się w służbie ich Ojczyzn, Europy i Swiata ; « Za Waszą wolność i Naszą...» .

Wszystkim tym, którzy w Polsce i we Francji cierpieli i walczyli, aby Polska mogła odzyskać swe swobody i znowu stała się krajem wolnym i demokratycznym,

Polskiej Misji Katolickiej, której obecność we Francji od roku 1836 była i pozostaje najważniejszym elementem podtrzymania wartości religijnych, kulturalnych i językowych w łonie Polonii i wśród Przyjaciół Polski,

Nauczycielom i wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom, które działaja na rzecz zachowania i rozwoju wartości, które są nam drogie oraz tym wszystkim, którzy ochotniczo poświęcają się tym zadaniom,

Polskiej reprezentacji dyplomatycznej we Francji - za pomoc i wsparcie udzielone społeczności pochodzenia polskiego,

I promulguje niniejszą Kartę Polonii Francuskiej


Patrz tekst Karty