Serdecznie witamy

Kim jesteśmy


Jesteśmy organizacją, która powstała w 1992 r. przy okazji uroczystości 10-cio lecia kontaktów miasta Les Ulis z Polską. Członkami organizacji są rodziny polskie, francuskie i mieszane, które podjęły się umacniać istniejące, nawiązane, przyjacielskie kontakty oraz szerzyć język i kulturę polską oraz francuską..
Siedziba organizacji mieści się w : MPT de Courdimanche - 91940 Les Ulis, mieście usytuowanym 30 Km na południe od Paryża.
Trudno jest zrobić portret członkowski. Są to osoby w różnym wieku, o różnych zawodach, różnego pochodzenia. Łaczy ich jedno hasło : promocja Polski i szerzenie wszelkiego rodzaju kontaktów mających na celu promieniowanie języka oraz kultury polskiej we Francji a także umożliwianie szerzenia języka i kultury francuskiej w Polsce.

   

Warunki wstępu

Statut członka uzyskujemy po zapłaceniu rocznej składki w wysokości 25 euro. Pozwala to na udział w Walnym Zgromadzeniu, oraz podejmowanie decyzji i głosowanie podczas zebrań stowarzyszenia. Ponadto, opłacenie składki pozwala całej rodzinie korzystać z taryf ulgowych na manifestacje, które  organizujemy. Umożliwia także regularne otrzymywanie informacji na temat działalności organizacji oraz imprez odbywających sie w Instytucie Polskim w Paryżu i w innych miejscach w rejonie paryskim. Karta wpisowa : tutaj

Statut (wyciąg)

Art 1.

Na podstawie niniejszego statutu, zakłada się organizację zarządzaną według francuskiego prawa o stawarzyszeniach z dnia 1-go lipca 1901 r. oraz ustaw z dnia 16 sierpnia 1901r i 9 października 1981r (Dzinnik Ustaw z dnia 10 października 1981) Nazwa organizacji brzmi Association Franco-Polonaise (po polsku Towarzystwo Polsko-Francuskie)

Art 2.

Celem organizacji jest :

a) rozwijanie dwukulturalnej tożsamości francusko-polskiej zintergrowaniej ze wspólnotą francuską
b) szerzenie znajomości języka i cywilizacji polskiej wśród młodzieży
c) sprzyjanie upowszechnianiu języka i kultury francuskiej w Polsce
d) współpraca z organizacjami o podobnej działalności, tak pod wzgledem socjalnym jak i kultury
e) promocja i rozwijanie wszelkiego rodzaju wymian pomiędzy miastem Les Ulis i jego rejonem oraz Polska.

Władze i Zarządzanie

Walne Zgromadzenie jest najwyższa władzą i określa główne kierunki działania stowarzyszenia.

Ponadto, zgodnie z art 9 i 10 statutu, administratorem organizacji jest Rada Nadzorcza (6 do 12 osob), która wybiera Zarząd, składający się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz ich zastępców, w celu kierowania i wykonywania uchwal Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 1/3 członków Rady wybierana jest co roku.

Regulamin wewnetrzny kompletuje i precyzuje szczegóły oraz dyspozycje funkcjonowania stowarzyszenia.

Partnerzy

  • władze miast : Les Ulis oraz rejonu paryskiego
  • Sekcja Konsularna przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu
  • Paryskie biuro Polskiej Organizacji Turystycznej
  • Institut Polski w Paryżu
  • Senat Rzeczypospolitej Polskiej i biuro KPRM
  •  Stow Wspólnota Polska w Warszawie